go to content

Menu

Privacybeleid

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•           zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

•           er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

•           als uw behandelende therapeut ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

•           een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)heb.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•           Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•           Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

•           Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

•           Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege bovenstaande of een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in uw dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

•           uw naam, adres en woonplaats 

•           uw geboortedatum

•           de datum van de behandeling

•           een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of  behandeling reflexzonetherapie.’

•           de kosten van het consult

 

Middels dit document heb ik kennis hiervan genomen en geef ik toestemming dat mijn gegevens opgeslagen worden in dit dossier.

 

Datum:

Naam cliënt :

 

Handtekening cliënt